Image galleryDownloadsRouteContactsSite map44 active visitors

 Web Area
  Home
  About ITB
  Processes
  Quality Assurance
  Jobs & Careers
  Newsroom
  Contacts
  Environment
  AMC MCH Connector

sidebanner_1

  Environment

  Environment Statement


Click here for the Environmental Statement of ITB-Transito


ENVIRONMENTAL STATEMENT ITB-PRECISIETECHNIEK

[Dutch version only]

Het milieubeleid van ITB Precisietechniek in Boxtel is erop gericht al het mogelijke te doen om haar werkzaamheden uit te voeren volgens alle geldende wet- en regelgeving en eisen, die op milieugebied voor ITB van toepassing zijn.
ITB streeft naar een continue verbetering van haar Milieu Zorg Systeem teneinde zelf, maar ook in samenwerking met haar leveranciers en klanten, te komen tot betere milieuprestaties.

Het milieubeleid van ITB komt op de volgende wijze tot uitdrukking:

Energie
Het energieverbruik van ITB Precisietechniek zal daar waar mogelijk teruggedrongen worden. Bij bestaande processen wordt gestreefd naar optimalisatie van het energieverbruik, terwijl bij nieuwe processen of gebouwen energiebesparing een van de peilers van het ontwerp zal zijn.

Grondstoffen
De grote hoeveelheid grondstoffen, welke jaarlijks bij ITB verwerkt worden, zullen meer optimaal benut worden.Gestreefd wordt het gebruik van eenmalige verpakkingen terug te dringen.

Afval
Productieprocessen worden zodanig opgezet, dat de hoeveelheid afval geminimaliseerd wordt
Onvermijdbare afvalstromen zullen zo veel mogelijk gescheiden worden, om een optimale recycling mogelijk te maken.

Veiligheid
ITB geeft een hoge prioriteit aan maatregelen welke de veiligheid van haar personeel, bezoekers en omwonenden vergroot.

Risico-inventarisatie en preventie
Het risico van ITB voor de omgeving is bepaald en middels preventieve maatregelen wordt de belasting van het milieu en het risico van een calamiteit tot een minimum beperkt.

Verslaglegging
Jaarlijks zal aan de milieuvergunningverlener, voor ITB is dat de gemeente Boxtel,een  milieujaarplan en een milieujaarverslag aangeboden worden, waarin milieudoelstellingen en de realisatie van die doelstellingen aan de orde komen

Publicatie
Op verzoek is de milieubeleidsverklaring voor belanghebbenden beschikbaar.


ITB Precisietechniek © ICT department - All rights reserved 2004-2015